पुढे गेला काळ I मनाच्या तळाशी गाळ I
काय सांगू देवा I तसाच आहे II

पांढरे झाले केस I तरीही हासणारा फेस I
काहीही केले तरीही I तसाच आहे II

जुना जाणता शाहारा I जुन्या भावनांचा पाहारा I
कितीही उठवा त्याला I तसाच आहे II

आठवणीतला मोर I मनातला पाऊस घनघोर I
दुष्काळातही बाहेरच्या I तसाच आहे II

आता म्हणावे बाय I घ्यावा काढता पाय I
कितीही ठरवले तरीही I तसाच आहे II

K Sarang