हक्काच्या वेळेची राख-रांगोळी
बहुतेक दैवाचीच इच्छा पांगळी
फिनिक्स झेपवावा त्या राखेतुन
चमत्कार घडावा वाटे आतुन
मनोमन जरीही हि इच्छा असते
दृष्टिस मृगजळाची वाफ दिसते
दगडातल्या देवावर आता दगडच घालावा
भुसभुशीत मातीबद्दल जाब विचारावा

K Sarang